استخدام کانتر داخلي،خارجي،کارآموز،اجاره مشارکت
دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶

استخدام کانتر داخلي،خارجي،کارآموز،اجاره مشارکت
تعداد بازدید: 494
نام موسسه آژانس گردشگري جالبوت
تخصص مورد نیاز کانتر داخلي،خارجي،کارآموز،اجاره مشارکت
شهر تهران
منطقه غرب تهران
تلفن 66073761-2 ‏
مسئول استخدام فتحي
تاریخ 03/09/93